Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | Blowjobs | Archived.Moe | 4Archive.org [Home]
4chan archive logo
Does /b/ remember Triforcing?
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 266
Thread images: 18
File: 1391973362935.png (29 KB, 508x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391973362935.png
29 KB, 508x452
Does /b/ remember Triforcing?

  ▲
▲ ▲
>>
>>700865606
%triforce
>>
How do you sleep at night?
>>
>>700865979
Summer as fucking fuck.
>>
>>700865979
>kek
>>
I see that reddit formatting table
>>
__∆
_∆__∆

Take that fsggots!
>>
[spoiler] fake niggger [/spoiler]
>>
[zalgo] op is a fag [/zalgo]
>>
  ▲
▲ ▲

:v
>>
[Zalgo] niggers [/zalgo]
>>
>>700866461
a͇͠u̜̜̰̦̙͕̗͜ts̘͖͞i̫̘̖̭̫s̻͙m̱͘.͇̯̮̮e̙̫͉x̤̭̯̦̱̲͉e͍͇
>>
>>700865606
>>
  ▲
▲ ▲
>>
%triforce
>>
N̨̪̠̣̓̌ͣ̂̔̈́̃̍̂͂̈́̽̊͟͟i̶͐ͭͫ̈͗̃̉̚҉̶͉̲̥͚̮̬̞͞͞ͅg̶̀̅ͨ͌̆̐̄҉̧̰̦̦̮̠̬̞̘̭͖͕̗̺̩̲̮̞̤ͅg̴̡̫̙̞͇̲ͬ͋ͪ̿ͭ̃̊ͤ̐̋̀̍̋ͨͩ́̚͢e̡̛̥͚̼͓̔ͧ̐ͧ͘ŗ̴̛̃̎ͬͨͨ̂͏̨̼̙̟̯̬̯̘̣̥͉̱̩̟s̶̢̹̣͚̘͉̫̱̳͈̙̰̭̬̓̔͑͊ͯͫ͆ͩ̐ͤ͆͋̓̓ͮ͑̍́̚͡!̵̜̺̠̖͔̼̮̜̘̺̖̼̝̜͉̗̉ͣ̅ͣ͌̇́̀
>>
>>700865606

▲▲
>>
File: 3q9EKNw.jpg (15 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3q9EKNw.jpg
15 KB, 225x225
>>700865979
>>
>>700866603

▲▲
>>
check em

  ▲
▲ ▲
>>
[zalgo] faggots [/zalgo]
>>
lol just copy-paste the triforce of OP

  ▲
▲ ▲
>>
>>700865606

▲▲
>>
>>700865606

▲ ▲
>>
>>700867138
You cant ‌triforce.
Summer is still here.
Saged.
>>
>newfags actually testing
%triforce
>>
>>700865979
>>700866998
>>700867045
>>700867184
>>700867236
>>700867345

>summerfags

  ▲
▲ ▲
>>
>>700865606

▲▲
>>
▼ ▼
  ▼
>>
  ▲
▲ ▲
>>
%triforce
>>
> lol
>>
>>700865606

▲▲
summer time
>>
kek i trolled you
>>
 ▲
▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
jk
>>700868636
>>
  ▲
▲ ▲
Ez
>>

▲▲
>>
File: 1470613540308.jpg (21 KB, 255x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1470613540308.jpg
21 KB, 255x254
>>
**Ebin maymay**
>>
File: 1465262488380.png (284 KB, 1228x1380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465262488380.png
284 KB, 1228x1380
 
>>

▲ ▲

test
>>

▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>700865606
  ▲
▲ ▲
Been here since 99'
>>
>>700869142
== test ==
>>

▲▲

wtf
>>
>>700865606
**op is a faggot**
>>
super^script
>>
so do actually none of them work?
>>
%triforce
>>
[spoiler]feg[/spoiler]
>>
>>700869324
>▲
>▲ ▲
  ▲
▲ ▲
>>
File: aa8.jpg (71 KB, 600x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aa8.jpg
71 KB, 600x704
      ▲
    ▲ ▲
  ▲     ▲
▲ ▲ ▲ ▲

I want to ██████████ someday
>>
>>700869812

    ▲ ▲
  ▲     ▲
▲ ▲ ▲ ▲
Well memed friend
>>
>>700869898
Impossibru
>>
a͇͠u̜̜̰̦̙͕̗͜ts̘͖̫̘̖̭̫͞s̻͙ie̱͘.͇̯̮̮e̙̫͉x̤̭̯̦̱̲͉e͍͇
>>
>>700865606
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
>>
New fags cant:

go to google and search for 'virgin killers'
the first image displayed, download it and post it in this thread

protip: you can't seriously
>>
>>700865606
[zalgo] I'M GAY [/zalgo]
>>
>>700865606
[zalgo] Luis Torres [/zalgo]
%triforce
>>
>>700870349
F̸͕̥͖̖̝̞̮̆̒̄͝ų̵̶̣̜̰͖̰̯̳̗̟̭̭̤̮͚͖̳̭̞̬ͨͣ̒̇̐̂̏̎ͦ́͜c̅̿͑̽͑̋̄̒̓̊҉̴̧̧͔̼̣̝̫̤͖̹̞̼͚̞k̴̐̑̎͌͐͏̣̬͍̫̀͞i͒ͦ̓͒͏̷̜͉̘͇n̓̿̇ͦ̃̃̀͑͌̋̆ͨͬ̐͒ͣ͌҉̢̠̤̤̩̰̬͍̣̻͘͝g̴͂ͭͩ͆͢҉͢͏̯͕͉̬̠ ̶̵͂ͬͣ̂͒̿ͩ̌̕͘͏̟͍͙̖̗̯̗̣ḟ̨͎͈̖͍͕͇̳̤̫̤̜͕͎̖̳̩ͪ̾ͬͨ̀͊̎̃̕͜͜ãͩ́͂ͪͬ̇͋ͦ̏̐͊̈́̊͗̎̂̾̈́͏̡̱̯̜̭̭̞̮̤͓̩̠̗̬̤̤̞̹͚͜g̞͙̖͚̞̗̩̜̏͋͆͌͂̈́ͣͤ͆͋͑̉͟͢͡g̵̢̙͖̗͚̮͇̹̳̱̣̩̗̟̯̙̯̅ͤ͊͋ͧ̐̏͆͗͊̄̂̽̈ͬ̕͞ͅoͣͣ͗͛͆̽ͩ́ͧ҉̛͈͓͍̯̖̺͓̳̱̺̪̜͖͍̗͍̺̕̕ẗ̴̤̳̬̳͓̘̫̟͈͇̮͇͙̥̪̱̜̤̰́ͣ̅̊̋ͫ̑͐̃́ͣ͆ͭ̊͂̀̕
>>
>>700869542
>greentexting works
>>
>>700870123

  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
>>
>>700869812
kek
>>
Eat it dickbags
[alt-255] [alt-255] [alt-30]
[alt 30] [alt 255] [alt 30]

lol
>>
>>700870959
Kek'd
▽ ▽
>>
>>700865606
%triforce yay I'm an oldfag now :DDDDDDDDDD
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>700865606
%triforce

>that works
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲

%triforce
>>
>>700870588
thanks
>>
>>700870134
Dude......... you're a fucking ASSHOLE
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>700873769
Post it for us to enjoy
>>
  ▲
    ▲ ▲
  ▲     ▲
▲ ▲ ▲ ▲
>>
>>700874634
I got autobahn'd
>>
>>700866603
%triforce
>>
>>700865606
wtf is this lol
▲%▲
▲ ▲trifiroce ▲
▲ ▲


▲ ▲
>>
 ▲
▲ ▲
>>
>>700865606
[alt-255] [alt-255] [alt-30]
[alt 30] [alt 255] [alt 30]
>>
Do the other formats still work:
*italics*
* yes
* no
* maybe
**I don't know**
~~can you repeat the question~~
You're not the boss of me^now
[spoiler] you're not the boss of me now [/spoiler]
[flip] you're not the boss of me now[/flip]
  ▲
▲ ▲ and yore not so big
>>
 ▲
    ▲ ▲
  ▲     ▲
▲ ▲ ▲ ▲
>>

▲▲
>>
>>700865606

▲▲
>>
>>700866077
with my eyes closed

▲▲
>>

▲ ▲
>>

▲▲
>>
__/_\
/_\__/_\


get out newfags
>>
%triforce
>>
>>700877327
Shit
>>
Who remembers heaven...man that one guy used to post everywhere, it's like he was in multiple places at once :^)
>>
>>700877327
>>700877532
well that's embarrassing
>>
%%▲
▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲ ▲
▲▲▲
▲▲
▲▲▲
▲▲▲
▲▲▲
▲▲▲
▲▲▲
▲▲
%try force
%triforce
>>
>>700865606
*Shit*
>>

▲▲
>>
Of course.

  ▲
▲ ▲
>>
>>700865606
%triforce

%triforce %triforce
>>
  ▲
▲ ▲
>>
%triforce
%triforce %triforce
>>
>>700865606

▲ ▲
>>
>>700865606
%triforce
%triforce %triforce
>>
>>700881606
%triforce
>>
&triefurce $tryfarce

- - - - @triyfroce
>>
▲ ▲
>>
File: 1471760819701.gif (643 KB, 300x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471760819701.gif
643 KB, 300x203

▲ ▲
>>

▲▲

123
>>
7▲
▲7▲
>>
 ▲
▲▲

456
>>
%triforce
>>
1^2
>>
%
>>
% triforce
>>
▲
▲ ▲

789
>>

▲ ▲
>>
>>700865606
i am 12


▲ ▲
>>

▲ ▲
yeet
>>
>>700883515
and what is this
>>
  ▲
▲ ▲

963
>>

▲▲
>>
..▲
▲ ▲
>>
O̷̟̬͓̬͕̗͖̱͓̯̕͠p҉͔̭͍͉̯̳͕͡ ̶̶̡̻̰̺̦͓͚̞͉̥͈̜i͡҉͡͏̫̖̦̟̪͍͘s̵̵̷̨͖̻̖͖͖̼͖̹͈̭̞̟̟͜ͅ ̛̰̜̫̩̗̣̺̤͎̕͜͞ͅf̴̬̞̳̣͔̬̳̫̮͍̳͍͉̬̥͇͈͚̕͡ͅa͟͏̀҉̦͉̪͙̭͈͔̹͓͚̱̼͖̞g̸̼̖̰̬̗̖̰̮͔̪̗͚͓̘̰̼̜̪̭͘͜g̵̛͎̰̫͝ơ̶̸̯͙̤̲͢t̶̸̪̤̰̭͢͡
>>
>>700883605
Haven't done a newfag test in so long I've become the newfag
fuck
>>
newfag here
%triforce
>>

▲▲
>>
%triforce
>>
newforce here
&trifag
>>
File: 1461087309876.gif (1 MB, 381x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461087309876.gif
1 MB, 381x434
  ▲
▲ ▲
>>

▲▲
>>

▲▲

^summer
>>

▲ ▲
>>
[zalgo] Kill yourself, fucking faggot. [/zalgo]
>>
>>700865606
  ▲
▲ ▲
ez cyka
>>

▲ ▲
>>

▲▲

i love pickles
>>
%triforce
>>
>>700865606

  ▲
▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
>>700874811
>>700870134
>>700873769
so what is it
>>
%triforce fuck
>>

▲▲

it worked for me
>>
  ▲
>>

▲ ▲
>>
█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>700865979
>summerfags
>>
AM I GOOD?

²
²²
>>
 ▲
▲ ▲
>>

▲▲
>>

▲ ▲
ez
>>
--▲
▲ ▲
>>
lol
>>
amidoingitrite?
▲ ▲
>>
>>700884983


>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
>>

▲▲


gaylords
>>
  ▲
▲ ▲
here ya go
>>
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
>>

▲▲

is this gud?
>>
  ▲
▲ ▲

but ive been here all summer
>>
I'm like a mid fag (5 years), but does alt 255 not work anymore? I've done this
[alt+255] [alt+255] and then [alt+30]
[enter]
[alt+30] [alt+255] [alt+30]
I've tried using alt+32 as well
>>
  ▲
▲ ▲
>>
Gime ur emall i you want to know the secret, ill send you the right instructuions by pm

  ▲
▲ ▲
>>
[zalgo] ḟ̊ͦ͛͋̓҉̦͕̙̱͕͇̙̜̤͖̳̪͉̱̯ů̴̯̱͈̜͉̯̮͕̟̪ͮ̆͐͐̊̑́̂̒̒ͫ̊͊̾̇̆͗͝c̓ͮͧ͒͆ͭ͊ͩ̒̈̄̋̚͏̡̢̥̹̬̮͖̥̝̮͙̭̥̦̼͠͞k͊̔̎͗͌͌̇ͧ̆̎̅̒҉͏̛͇̺̺͕̪̥̬͓̙̯̰͉̼͍̮͉̲̼͞ͅ ̸̖̻̱̗̖̇͐ͪ̍̋̅̑ͩ͐̉̉͊̏ͦ́̚͘͟k̡̢̼͙̝̥̤̲̤̞̫̩͙͎̯̰̮͈̼͐ͪͮ̏̈̓̾̂̀ͤ̍͂ͅǐ̸̂̒̎̿͌̈̊ͯ̓͑̿̑̕͡͏̯̫̜̳̫͚̮͔̩͇̱l̸̨̀ͭ͗ͧͮ͋͆͆̈́̆̇̊̇͏̖̘̝̞̬͖͓͉̤̦̮̩͇̫͇ͅͅl̵̴͙͉̙̤̥̰̤̰̟̭̳͖̦̯̓͑̀͐́̔͘ͅ ͬ̈́͊ͧ͆̃ͪͨ̅ͧ̂̓ͪ̚҉͈̰̩̦̼̗͖̪̝̰̘̙͇̦̜̭̥̀ẙ̴̵̸͓͖̯̣͚̟̥̼̖͚̺̟͎̣͚̫͎̝͗͑͑̂͞o̶͖̰̥͍̟̟̟͈͚̹͈̺̖͚̊̂̒̏́̏͜u̴̻͎̥̬̬̗̞̥̠̤̹̦̭̜͇̍͛̑ͧ͑̚͞ͅr͖̰̣̖͓̼̖̠̦̮̫͉͗̓ͫ̉̇͛̅̑̈̊̀ͮ̄ͯ̕s̡͖̪̝͖̤͚͈̃ͪ̾̎͂̆̓̃̌͂̐́͡͡e̡̥̳̥͓͎̫̞̩͕͇͔͚ͫ̈͌̍̿͢l̶̸̛͎̻̰͎ͩͤ͑ͧ͛̾͘͢f̧͓͔̹͔͖͓͉͈͓͇͕̫̞̞͙̪͓͙̽̾̆͗̽ͫ̉ͪ̐̀̽̈́̋̄͌̒́͜ͅ [/zalgo]
>>
int n;
n = 1
return n;
xd^xd^xd^xd^xd
>>
sbɐɟʍǝu
>>
>>700885254
nah nigga
  ▲
▲ ▲
>>
%̠̣́̃͌͛Ṯ̾́̋̃̈́͛͝r͚̜ͯͤ̀̂ͩ͌͞i̵͔͍̓f͓ͩ̚o̡̙͈͎̙͇͌̌͋͆̍͒r̝͊̉ͦ͟c̵̪̜̆̔̑͂̔͐ȇ͕̭̹͟
>>

▲▲
ez pz
>>
>>700865606

▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>700885436
nub
int n = 1;
>>
>>700885463

H̎͒͋̄ͨ̃̈̌̔̇ͭ͛̒ͭ̎҉̜̟͕͉̮̪̥̟͚͇̰͙͖̤̩̙̼͟͡͠i̴̡̛̹͚̖͉̜̽͊͛ͨ̑̈́̏́ͨ͢h̶̛̜̤̲̜̺̗̩̜̙̩̱̺̞ͭ͂͗̎ͩ̒͞ͅî̷̸̛̘̝̟̲̭̝͍͉͙̫̥͈̟͎̦̺̇̄̅̃ͅͅḧ̢͙̮͎̙͎͈̰̙̙̮̫̝́ͫ̄̌̐͑̀̆̊̏̀̓͛̔̚͠ī̧̺̗͇͔̤̝̤̼̹̙̩͎̤͙̻͚͎͉̎̽ͦ̄̄̌ͫ̊ͮ́͞h̡̨͈͕̙͙͍̗̟̺̭͉̟͍̰͙̑̈ͭ̿̏̄ͤ̅͐ͮͦ͘͢͠ͅȉ̴̡̧̩͓̼̤̠̺͕͉͌͋̒̔ͤͮͨ̏̽͒̄ͭ́̓̚̚͞͠ḫ̶͖̖̤̣̜̮ͫ̿ͯͭ̽ͯ͆̅ͧ̋̅̿̐ͨͬ́͘ȟ̀̾̒̄͑̂̃̄̓ͪͮ̊̋͒̎͋̚͏̶͉̼̣̥̘͓̲̲̘̺̣̜͚̬͈͜͡i̷̧̢̥͕͚̯̙͔̪̪͎͉̒ͦͮ̊̅͛ͦ̓ͩ̒ͩ͌ͭͮ̆̉h̴̸̢̛͕͓̜̦̟͈̹̿̑͑ͦ͌ͬ̔̅ͦͦ̒́͞i̴̡͎̝̼̲̰͇̭̬͙̱̞̩̯͇̹͓͇̖̅̿̄ͤͦ͐ͭͧh̓̋̉̇̽̿̉̅͊̾ͪ̈́̑҉̨̗̦̺͚̯͔̮̺̦̥̥̦̳̯ͅi̧̢͔͍̠͚̦̣̞͚̩̬̯ͤ̎ͮ̊̎̃ͨͤ̄̒̓̄̓͗̐͢͢ḩ̜̹̘͔͌ͯ͐̒͒̄̍͡i̇̎ͤ̒̿̋̄ͨͭ̽̐͂ͩ͑̈͌͡҉͇͉͓̪̦̲̖̣̲̣̮̻̯̻̫̪ͅͅḩ̶̠̘̳̲̜̹̝̣̝̤̹̟͗͒̃ͯ͂͌̏ͫ̃ͬ̂ͪͅͅi̶̡̼̯̦̩̠͇͎̭̦̣̖̩̞͓ͫ̐̈́̎ͬ͂̄̽̊ͩ̓͒̿͗́̒͘h̴̞̯̞̻͉̮͓͔̞̲̠̬͈͉̠͒̐͗̈̀i̶͙̖̼̻ͤ̐̀͆͒ͯ̄͛̈́̋̽̑͢͟ḧ̶̡͎̙̲͓͓͔̣͓͚͖̱̹̹̪́̑͒͆̓̔̀͌̅̈́ͪ͑͂̒ͣ̊͌͘i̓̊̂͌̏̾͒̽ͬ̚͏̛͏͉͚͔̱͇͈̗̥͉͇͎̖͜h̢̘͕͉̦̗͖̫̎̂ͦ͜͜í͚̗̠̞̤̭̳̘̫̘̟̹̳̂ͧͦ̑̉̈́͂͡͝ḥ̖̰͈̥̠̗͖̗͐̍̃̈̐ͮͫ̐͘ͅi̴̢̢̩̬̻͙̐ͪ̌ͮ̑́͠
>>

▲ ▲
>>
>>700866461
y̷̛̖̘̩̼̫̲̖̭̗̖̫͇͔͎̍ͧ̏̎́ͧͣͣͨ͐ͨ̔̚̕͡͝ŏ̧̧̮̦͈̼̬̣͙̼͚͎̬̊͆ͦ̀̑ͧ̌ͨ̏ͫ̇̀̉͘ͅu̘̟̼͖̰̓ͮ̇͌ͩͦ̊͌ͪ̀̃͑͂̅͌̃͗́̚͘͠͞ ̡̅́̔̍̉ͯ̉ͮ͛ͪ͌̒͝͡҉̰̻̦̠̫̫͖̥͟f̡̛̗̭̝̠̦̯̳̠̦̹̬̫̞̗̐̀̓̐̔r̷̔̒̀̾̿̈͑ͭͫͤ̈́ͤ̋͐̄ͫ͠͡҉̻̞̱̫͉̖̭̫̱͚͉i̷̵͈͓͈̱̟ͦ̀̾̃̇̂͂͋̈͛̈́͜͠g̛͇̻͚̫̲͙͉͙̫̝̟͇̠̘̰̮ͯ̆̍ͧ̅ͦ͛̾̚͜͢͞ͅg̢ͬ͋̿ͧ͌͋̍͂ͨ̽̍͗̇͗̾̓ͧͬͤ͝҉̧̫̞͚̙̣̺̬͚̫̲͔̬͚̫i̢͇̘͚͖̭̫͍̘̺̇̐ͮ͒͆̚͞n̩̠̞͈̠̮͔̼̤̝̫͕̙̘̱̒ͦ̒̇̉͊̉̈̕͟ͅ ̴̴͓͍̖̙̩̠̼̬͖̬̝͕̰̖͉̰̯͈ͦͮ̔͗̇͐͂̇͌́̀̚͡ͅm͔͙͖͇̼̼̙̙̤̬͓̙̖̋͊̌̌ͫ̈ͬ̆͐ͣ̎ͤ̊ͧ̌̓͠͡ͅͅȍ̵͗̃̂̒̇̍͆̇͐́ͭ̍҉̶̢͇̮̗͖̙͙r̸̶̦̮̥͕̤̝͖̘̓̈́ͮ̿̈̀̆ͧ̕o͋̑̌̔̐́̑͆͏̡̲͈͈͖̮̪͝n̔̄ͣ̑̂͌̃̉̏̋͒ͯ͐̏̅҉͢͏̡͕̼̻
>>
╫½ïò⌠σ
>>
%triforce

▲▲
>>
▬◙
>>
%triforce
>>
>>700865606
[flip] if this doesn't work I've been successfully baited. [/flip]
>>
[flip] lol [/flip]
>>
  ▲
▲ ▲
>>
[flip] only niggers can read this [/flip]
>>
>>700865606

ą̶̤͉͕̥͔̱͛̑̆͗ͬ͊̀̀̀y̶ͪͮ̐̓̋̌̋̽͆̃͆ͪ̌̋̿ͨ͑͐́͞҉̗̬͍͎͈̱͖̖͕̟͖̜̲̹ͅỵ̵̵̛̻̤͍̺̫͇̈̋͆ͤͩ̃̓͋̉ͨͣ̐ͯ̇͌̈̓́̚ ̶̵̨̝͔͙͉̩̤͙̥̣͍ͪͤ͒̉̾̇ͮ͒̏̅̔l̵̢̜͖̩̞̣͓̺̰̜̭̦ͨͣ̉ͤ̈́ͦ̌ͮ̌̀ͪͅm̪̳̬̞̖ͮ̽͑͌̑̅ͬ̔̑ͣͫͣ̂ͦͯͤ͟͝a̧̛̳̲̫̭̮̯̬͈͇͙̥̞͚͌̓͑̽̄ͬ̏͛ͦ̐̉̈́̀́͠o̰͓̼̹̗̜͉͓̲̿̃ͭ̒̍̇ͩ̚̕͞͝ͅ
>>
>>700865606
No, am newfag. Don't know how to triforce.
>>

▲ ▲


▲▲
>>
File: 1471487294186.png (31 KB, 200x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471487294186.png
31 KB, 200x168

▲ ▲
I can't take this shit, why cant I triforce today, this is the one thing I have dear jesus help me
>>

▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
 225 225 ▲
▲ ▲
>>
>>700865606
> ▲
>▲ ▲
>>

▲ ▲
>>
>>700865606
how do you triforce
>>

▲▲

fucking newfaggots
>>
[zalgo] op is a lying faggot [/zalgo]
>>
  ▲
▲ ▲
>>
is it like this
█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
>>

▲ ▲

>easy
>>


▲▲
>>

▲▲
>>
-255 -255  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>***~~Nigger^[flip]Nigger[/flip]~~***
>>
File: swag frog.gif (42 KB, 112x112) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swag frog.gif
42 KB, 112x112
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
>>
> ▲
> ▲ ▲
yeah yeah, i'm a genius ik
>>
▲  
▲▲
>>
%triforce
>>
>>700887123
>██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
>>
>>700865606
%triforce
>>
[spoiler]test post[/spoiler]
>>
  ▲        ▲  ▲  
▲ ▲        ▲  
  ▲        
▲ ▲        
  ▲          
▲ ▲        
>>
- ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
File: image.jpg (314 KB, 1084x2662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
314 KB, 1084x2662

▲ ▲
>>

▲▲
>>
File: 1471634707292.jpg (23 KB, 640x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1471634707292.jpg
23 KB, 640x559
  ▲
▲ ▲
>>
[spoiler/]test[/spoiler]
>>
▲▲▲
>>
>>700865606
[zalgo] %triforce [/zalgo]
>>
[[spoiler]
~~%triforce~~
[/spoiler]
>>
>>700865606 (OP)
  ▲
▲ ▲
>>

▲▲
np
>>
%triforce
>>
>>700865606
%triforce
>>

▲ ▲
>>
>>700869142
==USER WAS BANNED FOR THIS POST==
>>
>>700885254
Yeah i've done all of those and none work
>>
>>700870959
™∞∞™∞∞£º
£º™∞∞£º
>>
>>700865606
%triforce
No.
>>

▲▲
>>
deez nuts
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲ lol
>>
>>700887999
Nice trubbins!
>>
File: giphy.gif (32 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
32 KB, 250x250
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>▲
▲▲
>>
Quads
>>

▲▲
>>
*bollocks*
>>
/_\
/_\ /_\
take that faggots
>>
>>700888894
Luck just played your ass
>>
[flip] what [/flip]
>>
How to triforce
Alt 255 Alt 255 Alt 30 Enter Enter Alt 30 Alt 255 Alt 30
>>
>>700865606
Isn't that for the autistic 4chan subreddit?
>>
>like this?
>>

▲▲
>>
>>700865606
14^3
>>
%triforce
>>
&nbsp;&nbsp;&#9650;<br>
&#9650;&nbsp;&#9650;
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>

∆ ∆
>>
%trifork
>>
%triforce
>>
>>700892070
that guy just hit fucking quads
>>
>>700865606
[zalgo]zalgo[/zalgo]
>>
>>700865606
  ▲
▲ ▲
>>

▲▲
▲▲▲
Thread replies: 266
Thread images: 18
Thread DB ID: 74836Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [sexy] | 4Archive.org | [Home]

Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [sexy] | 4Archive.org | [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at [email protected] with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.