Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | Blowjobs | Archived.Moe | 4Archive.org [Home]
4chan archive logo
Some help 4 newfags
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 290
Thread images: 18
File: 1461867901357.jpg (25 KB, 508x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1461867901357.jpg
25 KB, 508x452
Some help 4 newfags
>>
[zalgo] Clearly, this is bait. [/zalgo]
>>
File: 1448675035499.jpg (5 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448675035499.jpg
5 KB, 200x200
>>
Didlo
>>
OP is a faggot
>>
>>682974623
Testing

▲▲
>>
>>682975339
Newfag. you hit space twice beforehand.
%triforce
>>
*im a newfag* ~~newfag~~ %triforce
>>
>>682975902
hahahah fucking idiot
>>
File: bbc.jpg (70 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bbc.jpg
70 KB, 1000x1000
YOU ARE ALL FALLING FOR THIS OBVIOUS BAIT
>>
File: 1462299828366.jpg (435 KB, 1200x1570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1462299828366.jpg
435 KB, 1200x1570
>>682975950
>>
>>682974623
H̛̠̥̣̣͍̬̦͕̼̖̬̤̹̱͕͙̹͓ͨ̓̋̎ͯ͝ͅEͪ̄ͩ̉ͧ̏̊ͪ̈̆ͧ̊̆̍͢͏̹̳̯͕̗̗̙̥͕̳̘̗͇̮̝́͠ͅ ̧͉̞̹̺̦̯͍̲̉ͤ͐ͭͦ͌ͩ͂́̏͞͠C̓ͬ̋͊̉ͩ̓ͯ͋͋̀͜͏͕̯͉͈̗Ọ̶̴̢̹̹͓̠̘͔̙͓͚̫̪̦̠̥̻̘̹̎ͯ̍̄ͩ̾́̾͆̌̍͒M̴̻͕̖̫̬̣̮͉͉͍̫̘͔͚̤̙̦͌ͣ̄́͋ͪͨ̑̏̈́͋͜Ę̧̤̘̗̣͕͓͕̞͊ͯ̿͋̀̆̎ͧ͜S̴̨̩̣̥͇̻͈̱͔̘̺̩̼̟͖ͫͥ̃͑̔̆̓̀ͣ̉͊͐́ͧ͛ͭ̍̐͜͞ͅ
>>
>>682974623

▲▲

> Heck it worked
>>
>>682976472

▲▲
>>
>>682976769
&nbsp;&nbsp;&#9650;<br>
&#9650;&nbsp;&#9650;
>>
>>682976848
  ▲
▲ ▲
>>
>>682974623

▲▲
>>
File: 1449878817453.jpg (39 KB, 460x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449878817453.jpg
39 KB, 460x288
>>
fri toast pwr.
why do it not work
ah dindunuffin wrong
>>
triforce
>>
[zalgo] FUCK NIGGERS [/zalgo]

Test maybe?
>>
F̴̴̛̲̝̺̬͛ͦ̈ͮ́ͦ̐̒̍̊ͧͭ̀̍̉͋̚͝͞Ų͇͇̤̺͔̖̭̘̟̻͉̤̽ͧ̏̓́ͅÇ͖̗̲̥͈͚̙̘͔͉̭̤̦̏̍ͫͮ͛̓ͤ͂͛̈́̾̽̔̅̎̏ͮ͊̆͘ͅK̛̔ͫ͑̋ͫ͆ͯ̉́̆̓ͥ͋͋ͮ̐ͨ͟͏̭̺̙̩̮̬̻̱̥̹͈̰͓͎̙̳ ̴͍̤͇̼̠̠̲͔͙͚͇̙͉̣̼̜̙ͭ̽ͤ͢N̸̡̨̲̠͉͎̲̣̝̝̝͉̹̺͌̈́̋̄̋̐̓́ͬ͐ͩ̆ͩͨͮ͆̅̃̚͠ͅI̶̴̸̻̰̼̺̝̟͓̞͓̤̖̱̟͖̳̓̇̐̀͌̓͜ͅGͧ̂ͦ̌̔́̓͗ͣͭ͊̅̀ͭ̌̋̐̚͏̸̸̸̨͓̗͖G̛͉̠̘͓̲̈̒ͥ̆̅ͤ͌̎̀̄ͦ̈͛̄̿ͯ͟͡Ę̫̙̬̪͔͆ͬ͆̏͂ͩͦ͐̀̇̀ͬ̆̉̓ͬ͟Ȓ͒͒̐ͬ҉̸̀͏̞͚̳͎̗̟̟͇̘͙̙̠̘͈S͎͚̗͙ͮ͋͋̿̂͟͠
>>
>>682974623
  ▲
▲ ▲
>>
[flip] OP is a faggot [/flip]
>>
>>682974623
[spoiler] never tried this b4 [/spoiler]
>>
%triforce
>>
%triforce
>>
> Oh god
>>
> OP is a faggot
>>
>>682974623

▲▲
▲▲▲
▲▲▲▲
▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
>>
>>682974623
**newfag**

**newfag**
>>
>>682974623
geentext + triforce?
>  ▲
>▲ ▲
>>
> Newfag
>>
%triforce
>>

▲▲
>>
File: 1414170189950.jpg (70 KB, 552x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414170189950.jpg
70 KB, 552x538
>>
>greentext

> greentext
>>

▲▲
>>
%triforce
>>

▲ ▲
>>
> watch it fags. i can greentext now.
>>
**Testing**

*Note - This contains an actual spoiler*

[spoiler] Voldemort dies [/spoiler]
>>
>>▲
>>▲▲
>>
"Hi"
>>
%triforce
%triforce %triforce
>>

▲ ▲
>>
>>682978640
>>682978640
Sage
>>
%triforce
>>
I can't triforce. :(
>>
mοοt !Εр8рui8Vw2 ## Αdmіn
>>
%triforce
>>
>>682976294
Teach us how!
>>
>>682974623
Testing (%)triforce
  ▲
▲ ▲
>>
>>682974623
  ▲
▲ ▲
>>
>>682979967
>>682979711
>>682979080
Doing it wrong faggot
Do this
  ▲
▲ ▲
>>
>>682980170
holy shit it works :D never could do it before thanks op
>>
[zalgo] In the end, nothings gonna mater [/zalgo]
>>
[zalgo]fuck this shit[/zalgo]
>>
[zalgo] last try [/zalgo]
>>
> ▲
>▲ ▲
> EZ
>>
^%triforce
>>
[zalgo]How does it work?[/zalgo]
>>
[zalgo] Hitler did nothing right [/zalgo]
>>
>>682980802
Doing it wrong faggot
Do this
  ▲
▲ ▲
>>
>>682974623
%faggot
>>
...Anonymous
05/06/16(Fri)17:15:11 No.682977612
  ▲
▲ ▲
>>
>>682980802
**No**
>>
%triforce
>>

▲▲
>>
>>682974909
>>682976143
>le whiteknight nigger faggots

fucking kill yourselves
>>
>test

▲▲
>>
%triforce
>>
Y̛͘͞ó̶̸̢u̸҉ ̕͟͟ǵu̷̢͏͜y̢̕҉s̡̢̕ ̸̨͞a͟͡͝r̴̕͢͜ę̢͘͟ ̧̛̀f҉̴͟͞a͞͏̧̛҉g̕͜͜s̨̛!̕͟
̵̴̢́
>>
Ń͓̗̜i͓̪̙͍͔g̘͎͉͚̳͎̬g͙͉̤̮͚̝̳e̜̩̖͈̣̝͞r͕͚̘ś̭̘̙ͅ
>>
>>682978640
Doge
>>
plɹoM ollǝH
>>
%triforce
>>
%triforce
>>
┴I∀q
>>
~~jews~~
>>

▲ ▲
>>
¶▅c●▄███████||▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅||█
▄██ ▲  █ █ ██▅▄▃▂
███▲ ▲ █ █ ███████
███████████████████████►
◥▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤
>>
> greentext No good
>>
File: 1454251753887.jpg (906 KB, 1396x2716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454251753887.jpg
906 KB, 1396x2716
>>682974623
>>
%triforce
>>
> learning
>>
>>682974623
%triforce
%triforce %triforce

gotta learn somehow
>>
ßß▲
▲ß▲
>>
fags
ßß▲
▲ß▲
>>

▲ ▲
>>
ßß▲

▲ß▲
>>
Have you ever been so far even as decided to use go want to look more like?
>>
>kill yourself
*kill yourself*
**kill yourself**
*please
*please
*kill yourself
[zalgo] kill yourself [/zalgo]
~~Don't kill yourself~~
kill^yourself
[spoiler] You should really kill yourself [/spoiler]
[flip] yourself kill [/flip]
>>

▲ ▲
>>
ÿÿWut
>>
>kill yourself
* kill yourself *
** kill yourself **
* please
* please
* kill yourself
[zalgo]kill yourself[/zalgo]
~~Don't kill yourself~~
kill^ yourself
[spoiler]You should really kill yourself[/spoiler]
[flip]yourself kill[/flip]
>>

▲▲
>>
>>682984723
shit my b
?▲
▲▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>682980000 quad!
>>
&nbsp;&nbsp;&#9650;<br>
&#9650;&nbsp;&#9650;
>>
>>682974623
%triforce
>>
sʇoᴉpI
>>
>>682974623
yeah right

*italics*

**bold**

* item 1
* item 2
* item 3

[zalgo] not real guys [/zalgo]

~~strikethrough~~

super^script

[flip] it's all fake [/flip]

%triforce


If real, this post is dubs
>>
File: klebold1.gif (1 MB, 250x151) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klebold1.gif
1 MB, 250x151
>>
File: harris1.gif (1 MB, 260x159) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
harris1.gif
1 MB, 260x159
>>
>>682985871
Newfag
>>
File: harris2.gif (2 MB, 500x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
harris2.gif
2 MB, 500x357
>>
[flip] kek [/flip]
>>
File: klebold2.gif (913 KB, 480x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klebold2.gif
913 KB, 480x472
>>
File: klebold3.gif (1 MB, 438x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klebold3.gif
1 MB, 438x236
>>
>>
>wut
>>

▲ ▲
>>
%triforce
>>

▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲
>>
[zalgo] your moms a slut [/zalgo]
>>
%triforce
>>
  ▲
▲ ▲
>>
Testing
%triforce
>>
>>682974623
#FreedomForBobaloba!
>>
%triforce

*newfags*
>>
>>682974623
>Inb4 newfags
%triforce

Did I do it guise?! First time on B! Haha, zozzle
>>
[opisafag] OP is a fag [/opisafag]
>>
%triforce
>>
>>682974623
%triforce
>>
>>682974623
[zalgo] fuck this shit[/zalgo]
>>
>>682976294
[zalgo] This shit doesn't fucking work you newfags. [/zalgo]
>>
Tfw newfigs still can't orange text
>>
[flip] %triforce [/flip]
>>
>>682975962
Best post
>>
  ▲
▲ ▲
>>
[flip] doesn't work [/flip]
>>
[flip]op is a faggot [/flip]
>>
*%triforce
>>
**%triforce**
>>
fag fag fag
  ▲
▲ ▲
testing
>>
%triforce
>>
˙uouɐ noʎ ʞuɐɥʇ ˙sʞɹoʍ ʇı
>>
fag fag fag
  ▲
▲ ▲
kurwa
>>
%triforce
>>
>>682974623
%triforce
>>
**bold**
>>
Gay
>>
print:%triforce
>>
>>682987741
  ▲
▲ ▲  
 ▲
▲ ▲ 
 ▲
▲ ▲
  ▲
▲ ▲
>>
%triforce
>>
 ▲
▲ ▲
>>
n̘v̟̠̤̯̬͠o̮̗͔͍͍͇ki̟̠̦͕͍͍͘n̝̟̣̥̭͜ǵ̖͓̟ ̥̞̖t͇̪h̠̮͍̲̯̪͘e̘͖͉͠ ̭͍͜f̮̤͙̩e̛̲̻e̦͓l̴̦̜̝̬̖̬ị̳n͕̖̖̺̱g̝̭ ̥̰o̪f͙͕͖͔͟ ͉c̗h̝͔̝̙͎̰̩a͕̥̮͔o̗̦̹̬ͅs̲.҉̖̯̟
̭W͍̫̣̟i̹̣̠̻̟th̪̙͔ ̹̲̭̣̰͙ͅo̘u͙͈̲̖̩̠t ̘o̷̝͔r͈d̹̤̯͕er̗̲̪̟͉.̥̻̝̘͈͉̲̕
̰̪̺T̟̱̯̩͙̺ͅḫ̸͔̣e ͙͈̰̯̞̯Nè̖̠͓̼̦̼̻z͕͡p̼e͖̹̺̥̕r̡͉̮̮͎̜͕̥d̞̺̖̦̖͡i̴̥̯͔̦̥̩á͇̪̠̣͖̜n̴̤͙͍͈͍͙ͅ ̸̯̫h̟͚̱i͚̤̙̟͟ve̴̗-̡̟̤͉̪̤̳m̷̲͙̜͍̥i̵̩̱̪n̸d̻͖̼͍ ̪̺͖o҉̱̖̙͈f̱͓̪͙̬͔ ̤̗̻̙̱c͎̮͚h͔̗͙̦͙͙̗a̬̫̣̯͇̘̬o̴͖͙͚s͚͇.̛̣̖̜̗ ̨̼̘͖̲Z̞̬͎a̴̪l͇͓̣͕͎͈go͜.́
͇̝̯̳͠H͖͖͠ͅe̦̝̬͈̗ ̹̻͔͕̼wh͕̗͖͈o҉͎̘̠͇ ͕͉͎̯͕͜W̧̯̤a̹̹̪͖͟i̴͈̟̫̮̗t̙̲̣̦̤̤͔͢s͖̦̜̠ ̷̘̣B͕̬̜̲̣̹e̥͢h̳̲ị̤̫n̶̯d̢̯͉̙͍ ̹͍T͙̣̳͝h̩͔̯̣̲̰͓e̫̘͖ ̶͍̩W͙a̬͓͞l͙̥͇̯̦͕̝͜l̲̺̮̩̜̗͚.̙̗̼̰͖͖͉
>>
anon##nigger
>>
%triforce
>>
>>682989172
lol newfag
%triforce%
>>
Yͯ̿̅ͣ͂͆̐̊̉͟҉̛̦̱̞̲̱͜a͋̓ͫ͑͌̇ͮ̿͌͒ͯ͛ͧ҉̮̲͕̰͡ͅ'̉̓ͧ͐͋̓͌ͭ͛̒̃̍̈́̀̾̒̎͡͞҉̞̪̺̱̙̯͇̘̻̥̦l̢̡̡͑̾̍̆͂͑ͤ͟͏̭͉̞̭̘̭͓ͅl̴̵̢̝͎̦̟̩͍̠̺̤̝͖̤̋̑́̏͌̓̌̀ͮͣͭ̽̕̕ͅ ̧ͮͧͦ̔͆̂҉̙̳̤̺̱̖̣̻̬̝̙̹̱͇͍̺̬̲͝ͅm̷̥̲̙̭̃̆́̆ͮͩͫ̌̏̀͛ͤ̊͑ͥ͆ͩ́̀̕͡͡ò̵̵̰͈͓͚̬̥̣̫̈́̈̔̉͆̒ͧ̊̃͊̋̓̉̅̚͢͜ͅt̸̡̗̮̳̘͙͓͙̦̪͎̪̞̐͐͗̆̀̄̀͐͊̐̑ͦͥ̔̊͠h̸̢͔̥̰͈̙̫̼̳̲͔̘̖̬̭̉̾̐̿́ͨ͌͆͗̈̐͌͆͑̽e̸ͣͩͯ͆͂ͣ̃͏̹̰̩̳̱͟͢͞ṟ̷̷̛̺̪̜̳̳͚ͫͣ͐̾̽͋͂̃͐̓ͬ̚͟f̶̡̲̲̞̞̖̱̓͒̈ͩ̈́̓̿̚͞͝u̶͇̦͇̰̹̖̲̤̻͎͍̜̺̦̳͐̈́̂̈ͬͪ̈̅̉̄̆ͮ́̅̋͛̆͆ċ̜̞̘͕̝̘̜̫̪͛ͮ́͝ͅk̨̲̜̮͔̗̻̪̦̫͈̩̼̤̱͖̟̟̎̈́͆͐͂ͯ̔̔̐̇͌̽ͯͩ͋̕e̡̢̹̠̟͚̯̥̜̞͔͎̭̞͎̰͈̜̳̺̎͗ͤ͑̅̃͊ͭ̇̽̑͆̉̋͋̓͂̚͞ͅŗ̛̅͋̏̃̎͒̈̒̎ͬͩ̈́ͥͯ̓̊̈́҉̶͓͉̱̙͕͕̺̟̫̖͟s͉͚͕̼̳͉̣̣̪͛ͣ̏ͫ̇ͥ̈́̑́̐̍ͨ̇̾ͬ̇͋̀͗̀͠ͅ ̴̧̡̱̺̞͕̦̫̻̮̝̩͉̣̰̯̭̗͍̂̊ͣ̍̋̿͒̈́ͮ̏͐͋ͯ͡͝ͅņ̺͔͕̗͚̔͋̋͂́ͮ̍ͣ͒̀͆̔͆͒̆́ͪ̈́ͫ͠e̵̸̡͖̠̰̤̘͙̭ͣͬ̈̕ẻͣͫͨ̈ͬ͏̛̰̜͚͍͔̫̹̖̳͈̪͍̪̥͟͜͞d̶̛̃̌ͣͬ͋̔̾̋͗ͮ̚҉͉̤̙̜̬̞͘ͅ ̴̸̵̨͈̗̬̮̜̠͈̮̫̤̰̜̰̪͙͓̩́̓͊́s̴̛͓̗̫̱͍̩̖̬̥͕͚͗̅̃̇͛͆̌ͭ̉́͛͊̂̆̽͟ͅͅą̰͇̙̘̰̪͍ͧ̀̉ͭͤ̀̿͘͟͜͞t̵̡̙͇̹̞̗̠̻̠̩̺͉̥̝͖̥̱̉ͭ͌̆ͪ̍ͦ̾̐͒̊͐͆͛ͦ̕ã̶̵̳͈̙̻̳̘̞̘̜̦͕̲̦̊͐͐ͨͥ͞n̴̷̻̝̪̳̪̹͒̍̋̀̈ͬ̍͛ͅ
>>
%triforce
>>
*italics*
>>
%̴͕̬̹̱͓̰̈́͋ͮͩ̌͗͛̊ͫ̽̑̈́͐ͣ̅̎̚̕t̴͕͇̝̝͈̭͇͓͕͍̒ͯ͐ͨ̾ͧ͌͟ͅr̼̰̗̤̝̮̝͓͚̣͍̻̙̬̼̞̦̲͗ͩ͒͑̚͟͡ȋ̴ͯ͆̓́̃ͦ͊ͯͣ̊̚̕҉͔̪̙̭̥̣̤̫͇ͅf̵͎͓͉͎͖̳̲͙̹̖̆̐̀̓͊̐͟͢o̜͉̤̞̪̠̼̼̮̳̓̂̋̔ͯ̉̐ͭ̔̕͢ŗ̱͖̠͔̞͔̳̠͕͓͇̘̗̼̤͓̘ͯ͂̑̅͆̿̍̋̿͂͑̒ͨ́͗̑͐̄ͅͅc̸̆͋̇ͧ҉̧҉̶̗̜̜͎̟͍̺̣̗ȩ̞̫̱̣̲͇͈̖̘̳̙͉̲̰̳̗͑ͣͥ̾ͬ̓̋ͫ̅͌́͘̕ͅ
>>
IT is easy you just have to try!
  ▲
▲ ▲
>>
>>682991841
woops, zalgo came too hard

%͚̲̼͎̥͕͛͛̈̑͌̋t̝ͭ̾ͮ͠ȑ͓̀i̬ͤͬ̈́̂͆̑f̄̐ͥ͐̎ơ̘̜r͔͉̤̺̯͌̓̎̊̀c̘è͕ͩͥͭ
>>
 ▲
▲ ▲
>>
  ̛̹̯̼̮̦͓̞̲̂̈́ͤ͒͐͊̇ͧ͋̄̐͢͠▲̵̥͍̹͇̜̰͖̥͉͇̤̻̔͌̈ͯ̋͂̈ͧͩ́̂ͦ̆͘͠͡
̸̨͔͈̳͍̓̑̃͊ͬ͒͆̑̓̓ͩ̂̃͂ͮ̃̚͠▲̶̧̲͎͎̯ͬ̈́̓̋ͥͨ̀̈́ͪ̶̛̟͉̙̰͖̌̃ͧ̄̃̾̿ͧ̋̍̔͆͢͝͝ ̩̪͖̬̘͕͍̰͉̊̑ͣͦͬͮͫ̐̉͒ͥ̽̀͌͒͒͗͛ͫ͘͡̴̨̿ͧ͌̊̎ͧ̇̀͏̼̥̻̮͔̪̀▲̧̼͚̻̘̠̺̻̩͕̥̰̏͑̓̌ͪ͌ͬ̈́̂̑̿̈́ͭ̔ͥͤ̂̊͘
>>
%jews
>>
:getprophet:
>>
>>682975902
%triforce▲
▲▲
THIS IS A FAIL
>>

▲▲
>>
>triforce

▲▲
>>

▲▲
>>
>>682974623
%triforce

lol
>>
%triforce
>>
>>682974623
~~Penis~~
>>
>>682974623
> ▲
>▲ ▲
scrubs doing %triforce
>>
> >greentext

%triforce
>>
>>682974623
-penis-
>>
%triforce
>>
>>682995684
>benis
>>
what^dafuq
>>
>>682980035
control f4
works with most platforms
>>
Fuck you fags bricked my pc back in 12'
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>682974785
*italics* OP is a fag
**bold** OP is a fag
*OP is a fag
*OP is a fag
>>
>>682996081
N̸̡̨̲̠͉͎̲̣̝̝̝͉̹̺͌̈́̋̄̋̐̓́ͬ͐ͩ̆ͩͨͮ͆̅̃̚͠ͅI̶̴̸̻̰̼̺̝̟͓̞͓̤̖̱̟͖̳̓̇̐̀͌̓͜ͅGͧ̂ͦ̌̔́̓͗ͣͭ͊̅̀ͭ̌̋̐̚͏̸̸̸̨͓̗͖G̛͉̠̘͓̲̈̒ͥ̆̅ͤ͌̎̀̄ͦ̈͛̄̿ͯ͟͡Ę̫̙̬̪͔͆ͬ͆̏͂ͩͦ͐̀̇̀ͬ̆̉̓ͬ͟Ȓ͒͒̐ͬ҉̸̀͏̞͚̳
>>
%triforce
>>
>>682995835
̵̵̰͈͓͚̬̥̣̫̓̉̅͢͜ͅt̸̡̗̮̳̘͙͓͙̦̪͎̪̞̐͐͗̆̀̄̀͐͊̐̑ͦͥ̔̊͠h̸̢͔̥̰͈̙̉̾̐̿́ͨ͌͆͗̈̐͌͆͑̽a͋̓ͫ͑͌̇ͮ̿͌͒ͯ͛ͧ҉͡ņ̺͔͕̗͚̔͋̋͂́ͮ̍ͣ͒̀͆̔͆͒̆́ͪ̈́ͫ͠k̨̲̎̈́͆͐͂ͯ̔̔̐̇͌̽ͯͩ͋̕s͗̅̃̇͛͆̌ͭ̉
>>
>>682996240
How you do dis spoderman?
>>

▲▲
>>
[spoiler] I have major depression [/spoiler]
>>
>>682974623

%▲
▲tri▲force
>>
%triforce
>>
super^script
>>
%triforce
>>
% triforce
>>
>>682997184
see
>>682995835
>>
>>682998226
But spoderman I am mobl pleb
>>
%triforce
>>
ɔɹoɟıɹʇ%
%̵͚͚̭̮̘̬̲͘͟z̷̯̼̙̼͜͝a̧͓̮̜͕͚̹̦͎̻̜̤̙̤̱l͏̧͕̮̥̫̰͓g̷̳͉̤͖̗͎͕͍̘̫͕̕ͅo͞҉̶̬̪̝̟̭͚%̡̮͙͙̞͙̤̳͍̹̙͜͝ͅt̸̡͟҉̱͍͇͇̮̭͔̥̼͇̝̺̞ͅr҉̛̣̣̭̥̜̼̻̖̦͓̳i̵̡͍̹̗̜͇̫̰̟̙̤͕̘̦̭͘͠͡f̨̧̡̦̖̣̬̱͖̹͙̕ọ̷̡̺̙͔͎̩͕͉̟͇̺̬̱͍͜͢r̶͜͠҉̮̲̙̘ͅc̷̫͓̫̪͖̪̞̻̗̭̳̹̺͚̥͓̗͍͟͝͠ę̵͖̭̖͝d͏̷͓̱̩̦̝̠͎̰͕̻̠<̡̻̟͍͕͍̱̦̻͚̗͔͓̞̳̀r̡̩̻̦͚̯̻̲̠̮̞̺̖̠̠̱͇͍̕͟͡͞e̶̢̥̖͕̘̲̖̟̳̕͟͞d͚̱̗̮͖̥̥͖̤̬͍̱̖̬͉͍͞;̴̛̹͙̰̘̳̯>̰̤̺̥̫͕͓̝̯͖̤͢͡ń̵̻̟̝̮͇̦̖̗̀i͏͇̮̟̲̦̮̠̝͘͢͠g̵̛͖̙̭̬̭̕͢g̶̢̨̮̺̦͔̖̣̕e͏̵̗̬͈̬͓̭̬̩̦͙̯͙r̡͓͈̩͇̮͍̣̥̮̰͙̪͉͈̤̤ ̸̼̦͉͉̗̞̣̱̥͢͞͝f̶͏͎̗͉͔̤͈̱á̴̺̜͇̪̱̖̫̲͔̻͇̫͢͡g͏̵͇̙̮͔g͏̭̻̥̗̝̪̲͍̺̻̯̪̦̫͉͓͟o̞͖͍͚̘͓̗̪̕͝͞t̵̸͍̣̖̳̰̮̻̘͈̠̗̳̕s̷̸̶̨̞͎̬̪̼͘
>>
>greentext
>>
Do you plebs even force
  ▼
▼ ▼
▲ ▲
  ▲
>>
>>682998367
well den mobl pleb cant do
>t̸̡̗̮̳̘͙͓͙̦̪͎̪̞̐͐͗̆̀̄̀͐͊̐̑ͦͥ̔̊͠h̸̢͔̥̰͈̙̉̾̐̿́ͨ͌͆͗̈̐͌͆͑̽i͓̪̙͍͔s̨̛
even the amusang spodr man cant help you there pleb
>>
>>682998611
>u don't say greentext lmao
>>

▲ ▲
>>
%triforce
>>
> fucking nigger
>>

▲▲
>>
>bluetext
>>
>greentext test
*Italic test*
**BOLD**
[zalgo]for science[/zalgo]
%triforce
>>
>>682998611
nailed it
also remember to always type greentext first or it wont work
It appears with the words greentext if you dont type anything else
>greentext
but if you type something after it
>Then it looks like this

have fun
>>
[alt - 0129] [alt - 0129] [alt -30] [enter]
[alt - 30] [alt - 30]
Here you go silly newfags
>>
%triforce
>>
> ▲
>▲ ▲
>>
>>682998523
this idiot
lmao
>>
%triforce
>>
>>682998948
i forgot to say that that is the triforce
>>
▲
▲▲
>>
[alt - 0129] [alt - 0129] [alt -30] [enter]
[alt - 30] [alt - 30]
>>
▲
▲▲
>>
new^fag
>>
>>682999362
I just said that, but i guess these plebs are still plebin'
>>
 ▲
▲▲
>>
>>682999454
nope.
>>
>>682975902
%triforce
>>

▲▲
>>
>>682974623
>Autism
>>
>>682974623
* testing
*this*
[zalgo]zalgo[/zalgo]
shit
>>
鈥堚€堚柌
鈻� 鈻�
>>
http://fsymbols.com/generators/zalgo/


Ÿ̧̛͚͈̬̹̘̼̫̺͓̏͗͌͒͐̋̚̕o͍̝͓̻̞̠̖̺͈͑̓̊̐̊͊͌̓͝͝ͅu̜̹̬̣̦͔̪̯͈͋̎̅͐̂̑̎̉̋͜͠r̢͇̙̭̥̯͇͔̥̹͊̑̌̈͒͛̚͠͝͝e̛̜͎̥̞̬̝̙̤̩͈̒͊̏̅́͛͘̕͘ ̧͕̖̣̘̭͙̤̗͂̓̋͗̆̀̂̾̍̈́ͅW̧̨̭̱͉͉̩̘̆̄̈́̈́̌̔̄̔̎͌͜ͅẽ̦͈̰͍̱̫̩͇̙͖͗͗̑̈́̏̃̽̚͠ḽ̨̖̘̫̻̙̳̱̝̄̈̆͐̆̔̈́͌̈͝c̹͖̯̭̯̪̯̺̙̣̿͛͂̉̈́͌̅̓̾͘ö̧̦̱̭̹̗̖͙͚͖́̋̔̓̎̓͑̆͝͝ḿ̢̛̥͚͉̼͖̯͇̲̭͒̽̎̆̋͊͑͝ë̢̧̡̨̛̯̝̝͍̩̫̒̇́̇͌͒̏̆
>>
> cock hair
>>
>>682974623

▲ ▲

Did it work??
>>
>>682974623

D҉̷̡̱̣͔̫͉͠i̶҉͉͖͕͎͓͎̮̳̯̪͚̭̮̘d̶̷̟̻͚͕̙̦ ̩͓͓̦̜̩͟͝t̴̘̖̖͍̗̕͟͡ͅh͏̧҉̢̹̱͓̪̣̤̟̺̹͡é̮͍̲̬̖̱̰̬͎̟̥͓͕͕̖̘̲̣ͅ ̸̶̀҉̵͍̻͔̜̻Ẓ̡̬͈̺͖͖̙͍̬͚͜͝a̴̻͕̠͎̲͍̜̤͖̞͚͇̥͉͠͡l̢͔͍͚͚͠g̷̸̛̻͓̭̠̜͇͇̞͉̺̝̣̥͖̻̟͘͟o͏̡̳̠̪͍͙̻͚̦̬̤͚̣̦̬̘̭̻̀͘͡ͅ ̡͝҉̸̩͕̳̫̮͇͉͇̯̠͘ẃ̧̗̘͉̘̪̖̲̝͖̱͍̦͓͟o̶̡̰̪̻̞̠͍̪͞r̴͕͓͓̻̟̺͎̘̰̩̪͇͚̖̳͎̣̫̞̕͠͝k̛̺͚̞̭̬̥͓̳̯͙͉͜͟͝?̮͙̻̗͇͙͈̳͓͓̠̳͠
>>
Ẑ̏́̈̑̓̃ͭͤͫ̏̑̃͛̏̍̚͏̨͍̹͈͇͎͚̤͓͟A̶̛ͧ̇̓̊̿̈́̑ͬ̃̐ͭ̋ͧ͆ͣͭ҉̵̠͈̮͖̦̖̹̠̰̰̱̰̼͈̮L̸̐ͥ͗̇̚͘҉̼͔̠̯̭͇͍G̷̢̡̊̍͑̂̂͗̊ͧ͏̙̯̦̠̲̙̤̱̼̺̺̰͕̝̦͎ͅO̴̗̥̦̥̺͍͓͓͈̟̭̞͌̌̌̄̓ͧ̌͋̓̅ͯ ̵̟̦ͩͧ͒̅͌ͫ̚ͅŢ̞̗̥͎͈̠̘̂̊ͩ̋̎ͫͥ̔̓͆̌͌̎͑ͩ̎̐̓̕E̳̻̹̝̘̤̰̮̮͕͖̬͇͈͖̙̍͗̄̊ͧͧ͛̽̓̈́̂̊̽͘̕Ş̸̲͙͍͖̦̦̤̬͖̲̺̗̮̪̦͂̈́ͭͫ̆̓̀͡͝ͅͅT̽̈̿͛͛͂ͬͮ͂̄͜͏̷͏͇̼͔̳
>>
>>682974623
%triforce
>>
>>683000029
nope
but here's some help >>682998948
>>
  ▲
▲ ▲
>>
[spoiler] niggers tongue my anus [/spoiler]
>>
Newfags out

 ▲
▲ ▲
>>
I̸̴̧̼͉͔̜̖͍͇ͩ̏ͧ͋̏ͯ͑͌ͤ̄̒̆͌̅̂̚ ͩ̿̌̔ͥ͗ͭ̄ͯ͆͛̑̒҉̸̩̜̰͓̣̺̦̞̱̹͔͈͈̻͡͠l̵̨̛̎̉ͥ͑̂̓̈͌̽͒̓ͫ̉ͣ͏҉̮̟̗͈͎̞͍͉̤̤o̧̺̘͖̲͕̥̟͈͇̲͇̔̓̾̿̏̂ͫ̍͑̓̋́͡v̴̴̵̢̛̬̹̳̟̠͉̞̤͖̦̜̣̣̘̪̠̯̓̇̆̓̅̋ͬ̈͐ͭͪ̆̚ͅͅe̡̡̢̹̤͍̳̙̥̮̬͍̬͔̙͉̭̙̊͗͛́̿̿̅͊̄̿̒̈́̂ͥ̀̊͜ͅ ̷͚̰̯̺̜̞̱͙̗̱̹̺ͧ̇͊ͪ̃ͧ̋ͬͧ̅͘͟͠a̖̙̝̥̰̖̞͓̭͓̹͉̙̔̔ͧ̒͋ͭ̎̈́ͬ͗̔́̉̿͆̕͢͢n̡̑ͥ̒̽́ͦͦ̓̆ͫ̍̽ͭ̚̕͏̳͕͇̳͚̼̪͚̰̖̖̖̮̯͕ͅa̶ͭ͐̔̄͂̇͘͜͠҉̞̬̳͍͕̯̜̗͎̮̦̤̙̰̰̳l̴̴͉͙͈̟̮̼̼͙͙ͭ̂ͬͥ͂ͨ̔̊̍ͨ̐̀͆̅ͭ̈́́̚͜
>>
% tryforse
>>
>>682998948
▲
▲▲
>>
>>682976273
What the actual fuck?
>>
F͉͕̼̃̂̊̓͡ì̗̭̮̖̣̓͊͑̀͜s̤͉̃̽̆ͭt̜͈̖̱̺̺̏̆ͨ̆́̇̾ ͉̣̭͇̮͐ͫͪ͋ͬ̒m̫̯͖̤̼̅̀̈̎̌ͥͣ͞͠ͅe̜͔͑͟͜͞ ͚̼̘̲̺̫̹̀͑̀̐͒͐̒́͞ḏ̴͕͙̰͖̠̗̟̿͋ͧͣͦͪả̻̹̫͈̪͋ḑ̟̞̦̬̱̮̈́̕d͈͙̞̺͓̝̊̾ͤ̍̂̇̈́ẙ̞̞̣͍̗̣̍͋̏̃̈̍̎̎͘͟
>>
%triforce
>>
>>683000483
>Being this new...
i would advise getting out
>>
>>683000473
how did you fail ??
>>
▲
▲ ▲

>Nigger
>>
:getprophet:
>>
File: image.jpg (28 KB, 640x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
28 KB, 640x562
>>682974623
WRONG FAGGOT

To triforce you need to put an underscore between "%" and the word.
>>
[alt - 0129] [alt - 0129] [alt -30]
[alt - 30] [alt - 30]
>>
 ▲
▲ ▲
>>
%_triforce
>>
>>683000973
these faggots won't listen...
>>
kys faget
>>
Well it is summer. Would explain all the newfags.
>>
  ▲
▲ ▲
>>
>>683000948
>>
%triforce
>>
>>683000973
 ▲
▲ ▲
>>
>>683001350
Woah wtf
>>
>>683001191
lmao dude, just follow what i said, hold alt then then numbers on the number pad
>>

▲▲
>>
>>683001387
lmao that's just some silly symbol text
>>
>>683001064
Falling for the b8 I see
>>
>>683000948
%_TRIFORCE
>>
 ▲
▲ ▲
>>
>>683001350
HOW DID YIU DO THAT
>>
>>682978640
OP i hope you die in a fire
>>
>>683001672
just google Swatsika symbol jfc, not that simple
卐 卍 卐 卍 卐 卍 卐 卍
>>
  ▲
▲ ▲

or

%triforce
>>
Super^CISMAN
>>
>>683001911
hard* also 911 o.o
>>
>op is a faggot
>>
%triforce
>>
File: classic.gif (2 MB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
classic.gif
2 MB, 500x283
>>
▲
▲▲
>>
╚▲
▲▲
>>
>>683002204
newfag
>>

▲▲
>>
[zalgo] cancer [/zalgo]
>>
>>682974623
N҉e҉z҉p҉e҉r҉d҉i҉a҉n҉ h҉i҉v҉e҉-҉m҉i҉n҉d҉
>>
[zalgo]b8[/zalgo]
>>
>>682974623
Newfags cant triforce

卐卐
>>
[zalgo]Well, how do you ACTUALLY do this?[/zalgo]
^Just testing shit
[flip]I'm very much a newfag ;-;[/flip]
>>
%triforce
>>
>>683002765
Well that was embarrassing.
>>
[alt - 0129] [alt - 0129] [alt -30]
[alt - 30] [alt - 30]
>>
Well, that's interesting
>>
>>683003304
what a comment.
>>
%triforce
>>
>>683001191
after the alt+0129 in the first line also comes a space each
  ▲
▲ ▲
>>
>>682974623
[zalgo] C U C K [/zalgo]
>>
>>683004277
[zalgo]look at this faggot[/zalgo]
Thread replies: 290
Thread images: 18
Thread DB ID: 35754Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [sexy] | 4Archive.org | [Home]

Navigation: /b/ - Random [Archive] | Search | [sexy] | 4Archive.org | [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at [email protected] with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.